Podmínky užívání webových stránek provozovaných na doméně www.telereceptar.cz , Kodex bloggera a Kodex diskutujícího

Podmínky užití webových stránek www.telereceptar.cz , včetně Kodexu bloggera a Kodexu diskutujícího byly zveřejněny na těchto stránkách dne 20. července 2011 ve verzi 01.

Poslední revize : dosud neproběhla.

A. Všeobecné podmínky užití

Obecná ustanovení

Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost Friendly Production s.r.o., se sídlem Na Stráži 11, Praha 8 - Libeň (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách. Tato webová aplikace je provozována s použitím licence aplikace Web Content Management System jejíž vlastníkem je společnost J.M.POST. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.telereceptar.cz (dále jen Podmínky). Internetové stránky www.telereceptar.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.telereceptar.cz se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.telereceptar.cz nebo je jinak zneužívat,
  • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.telereceptar.cz které jsou vyloučeny z  používání veřejnosti,
  • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.telereceptar.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.telereceptar.cz Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.telereceptar.cz Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.telereceptar.cz

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.telereceptar.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 30.06.2011.

B. Kodex bloggera registrovaného a působícího na blogách www.telereceptar.cz

Všichni bloggeři se dokončením registrace na stránkách www.telereceptar.cz zavazují dodržovat tento kodex. Kodex upravuje vztahy provozovatele webových stránek www.telereceptar.cz a bloggerů, nezávislost bloggerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení kodexu.

Definice pojmů:

  • Blogový článek - soubor textů, fotografií, obrázků, případně videí od jednoho autora, publikovaný v doméně www.telereceptar.cz
  • Blogger - autor textů, fotografií, obrázků, případně videí registrovaný v blogovacím systému internetových stránek www.telereceptar.cz společnost Friendly Production s.r.o. IČ : 26208971, případně na jiných webových stránkách provozovatele.
  • Administrátor - autorita zmocněná provozovatelem stránek www.telereceptar.cz ke sledování jak bloggeři a  diskutující dodržují pravidla daná těmito podmínkami užití stránek www.telereceptar.cz a zároveň oprávněná konat zásahy v souladu s těmito pravidly.

1. Nezávislost blogera a obsah blogu

1.1. Blogger má právo ve svém blogu vyjadřovat svobodně své názory.

1.2. Blogger sám se musí podřizovat požadavku svobodné výměny názorů a volnému toku informací. Pod každým příspěvkem bloggera bude povolena diskuse. Do ní může vstupovat i blogger, nemůže ji však administrovat či ukončit. Toto právo náleží výhradně administrátorovi stránek www.telereceptar.cz .

1.3. Blogger je povinen řídit se platnými zákony České republiky.

1.4. Blogger nesmí ve svém blogu úmyslně zveřejňovat informace nepravdivé, zavádějící, neúplné či takové, jejichž pravdivost si nemohl předem dostatečně ověřit a které by mohly poškodit práva či dobré jméno jiných osob či organizací.

1.5. Pokud blogger uveřejní nepravdivou či neúplnou informaci, je povinen uvést ji na pravou míru publikováním doplňujícího či nového textu.

1.6. Blogger nesmí dodatečně měnit zveřejněné texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkami jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (oprava překlepů a gramatických chyb).

1.7. Blogger nesmí manipulovat s datem a časem zveřejnění příspěvku na blogu s cílem vyvolat falešné zdání o skutečném čase jeho zveřejnění.

1.8.Statut bloggera není nárokovatelný. Administrátor www.telereceptar.cz může odmítnout schválit registraci

bloggera a to bez udání důvodů, které jej k tomu vedly.

2. Autorská práva a citace zdrojů

2.1. Publikováním textů na www.telereceptar.cz dává blogger souhlas se zveřejněním těchto textů ( včetně fotografií, videí a obrázků ), či jejich částí na serverech provozovatele, jakož i na dalších serverech či médích za předpokladu, že bude vždy uveden jako autor či zdroj citace.

2.2. Za zveřejnění textů na blogu bloggerovi nenáleží honorář.

2.3. Blogger nesmí zveřejnit pod svým jménem či přezdívkou cizí text nebo jeho část. Tento zákaz platí i pro texty, jejichž autor není známý.

2.4. Blogger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména v případech, kdy jsou jimi jiná média.

2.5. Pokud je zdrojem informace internetové médium (webové stránky), musí být součástí citace zdroje i odkaz na text, ze kterého blogger čerpal. Pokud není možné odkázat přímo na konkrétní text, je možné odkázat na hlavní stránku média.

2.6. Blogger nesmí ve svém blogu používat obrázky z jiných médií, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich přebrání (ať už osobně nebo v pravidlech, stanovujících podmínky přebírání jeho děl). V každém případě je blogger povinen uvést původní zdroj obrázku.

3. Blogy a obsah webu běžícího na www.telereceptar.cz Provozovatel poskytuje bloggerovi prostor na publikování textů na jeho vlastním soukromém blogu a technickou podporu.

3.1. Blogger nemá automatický nárok na odkaz ze stránky www.telereceptar.cz .

4. Blogger a komerční informace

4.1. Blogger může na svém blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Upozornění musí být viditelné u každého textu, který svojí povahou naplňuje definici komerční propagace.

4.2. Blogger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo osoby ve svém blogu. Pokud blogger takovou nabídku dostane, je povinen o tom bezprostředně informovat provozovatele.

4.3. Blogger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele.

5. Vztah bloggera a provozovatele blogů

5.1. Mezi provozovatelem a bloggerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postoji provozovatele a není je možné považovat za názory provozovatele.

5.2. Pokud blogger déle než 6 měsíců nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.

5.3. Pokud chce blogger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou.

6. Blogger a politické aktivity

6.1. Na blogu nebudou zveřejňovány oficiální stranická prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Zákaz neplatí pro odkazy na tyto materiály.

7. Sankce za porušení kodexu V případě porušení kodexu ze strany bloggera, má provozovatel podle míry a závažnosti prohřešku právo:

7.1. Upozornit bloggera na to, že porušil kodex, a vyzvat ho k nápravě a neopakování prohřešku.

7.2. Stáhnout text, kterým blogger porušil kodex.

7.3. Stáhnout celý blog konkrétního autora, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo natrvalo.

7.4. Bez upozornění smazat ze systému článek, kterým kodex porušil.

7.5. Zablokovat konto bloggera a znepřístupnit jeho texty čtenářům. Za normálních okolnosti provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

Kodex je inspirován pravidly pro blogy serveru sme.sk, respekt.cz, aktualne.cz a některými dalšími kodexy tuzemských i zahraničních médií.

C. Kodex diskutujícího pod blogovými články na www.telereceptar.cz

Základními principy diskusí pod blogovými články na www.telereceptar.cz jsou:

  • dodržování zákonů,
  • zákaz zneužívání tohoto prostoru ke spamování či komerčním aktivitám,
  • slušnost.

1. Na těchto stránkách nebude tolerována diskuse, ve které:

1.1. Nebude diskutující k ostatním přistupovat s úctou, bude zneužívat diskusí k výhrůžkám, obtěžování a bude vnucovat své názory ostatním.

1.2. bude diskutující zveřejňovat příspěvky podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy.

1.3. bude diskutující vystupovat pod cizím jménem, nebo nickem, vydávat se za zaměstnance provozovatele webu www.telereceptar.cz jakož i jinou (zejména veřejně činnou) osobu.

1.4. budou příspěvky zneužívány pro zaplavování diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní celých textů velkými písmeny).

1.5. budou propagovány v diskusích komerční produkty či soukromé firmy (pokud to přímo nesouvisí s podstatou diskuse) či zveřejňovány na ně odkazy. Vzhledem k tomu, že není možné přesně definovat, co ještě souvisí s diskusí a co už je záměrná propagace, vyhrazuje si Admin Telereceptáře právo toto posuzovat ad hoc.

1.6. obdobně platí tato pravidla pro případnou diskusi prostřednictvím nástroje Livechatoo.

2. Citace

2.1. V případě citací v diskusních příspěvcích je třeba uvádět autora či odkaz na zdroj.

3. Dodržování zákonů

3.1. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v zemi, kde žije. Zvláště chceme upozornit na možný konflikt se zákonem v případě publikování materiálů odkazujících na dětskou pornografii, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy. Admin Telereceptáře si vyhrazuje právo posoudit, kdy je příspěvek už za hranicí zákona.

3.2. Materiály zveřejněné na stránkách www.telereceptar.cz jsou chráněny autorským zákonem a jejich další šíření je možné jen se souhlasem provozovatele. Pokud je chcete použít, kontaktujte nás, prosím, na našich internetových stránkách.

4. Zodpovědnost provozovatele www.telereceptar.cz za obsah diskusních příspěvků

4.1. Provozovatel www.telereceptar.cz nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých diskusních příspěvků. Pokud máte podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tento kodex, napište nám prosím.

4.2. Při posuzovaní informací uveřejněných v blogách i diskusních fórech mějte na paměti, že není v silách provozovatele www.telereceptar.cz ověřovat jejich pravdivost. Zvažujte jejich důvěryhodnost dřív, než na jejich základě podniknete jakékoliv kroky.

4.3. Obsah některých internetových stránek, na které diskutující odkazují, může být nevhodný pro děti. Doporučujeme rodičům, aby sledovali, kam se jejich děti na internetu připojují. Zpracováno na základě Kodexu diskutujícího serveru sme.sk a Aktualne.cz

 
Receptář prima nápadů +420 605 55 35 35

WEB provozuje výrobce TV Receptáře prima nápadů

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11,

180 00 Praha 8 - Libeň

www.friendly-production.cz

receptar@friendly-production.cz

Hobby portál Telereceptář

Doprovází televizní hobby

pořady

info@telereceptar.cz

Profil na Facebooku 

Profil na Twitteru

Ceník inzerce na tomto webu

Friendly Production s.r.o., Na stráži 11

180 00 Praha 8 - Libeň

Ceník inzerce v PDF ke stažení ZDE

Objednávky přijímáme na

inzerce@telereceptar.cz